KVKK – Fencebir Eğitim Kurumları
Öngösterim Görseli

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlanma Metni

HB YAYINCILIK-EĞİTİM HİZMETLERİ KAĞIT İNŞ. VE TİC. LTD. ŞTİ tüm paydaşlarının temel hak ve özgürlüklerinin korunmasına ve kişisel verilerinin güvenliği hususlarına azami hassasiyet gösterir. Bu çerçevede, FENCEBİR, kendisi ile ilişkili tüm paydaşlara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde korunmasına özen gösterir. FENCEBİR , söz konusu sorumluluğu kapsamında tüm kişisel verileri “Veri Sorumlusu” sıfatıyla aşağıda belirtilen prensipler çerçevesinde toplar, işler, korur ve paylaşır.

Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) uyarınca veri sorumlusu: HB YAYINCILIK-EĞİTİM HİZMETLERİ KAĞIT İNŞ. VE TİC. LTD. ŞTİ Kişisel verileriniz, veri sorumlusu olan HB YAYINCILIK-EĞİTİM HİZMETLERİ KAĞIT İNŞ. VE TİC. LTD. ŞTİ tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak, Veri Sorumlusu tarafından sağlanan hizmet ve Veri Sorumlusu’nun ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen şartlara ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak işlenebilecektir. FenCebir tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, FenCebir tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, FenCebir tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası. FenCebir online hizmetlerinin içeriğini ve dizaynını geliştirmek, daha ilgili pazarlama mesajları ve reklamları iletmek ve Internet deneyimlerinizi kişiselleştirmemize imkan vermek için kullanır.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz, ürün ve hizmetlerimizi kullanmanız dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilecektir.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Tarafınıza ait kişisel veriler, KVKK ve diğer ilgili mevzuatlara ve FENCEBİR YAYINCILIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına uygun olarak şirketin yukarıda belirtilen işleme yöntemleri ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak, fiziksel veya sanal ortamlarda, web sitesi üzerinden doldurulan formlar, iş başvuru formları, sosyal medya platformları üzerinden toplanabilir. Toplanan Kişisel Verileriniz KVKK madde 5. ve 6. Hükümlerine uygun olarak; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi, Kanunlarda Öngörülmesi, Bir hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması, Açık Rızanın Alınması, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri, Sözleşme İmzalanması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Sayılan bu yöntemlerle toplanan ve işlenen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirmede belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Veri Sahiplerinin Hakları

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme, Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
312 Ajans